Rolovací garážová vrata

Rolovací garážová vrata

Garážová vrata Eurowin

Garážová vrata Eurowin spoléhají na techniku Doorhan. Firma Doorhan patøí na špièku v segmenu garážových vrat a mezi nejrychleji rostoucí výrobce komponet a dílù pro garážová vrata v Evropì. Díky modernímu závodu v Èechách dokážeme na minimum zkrátit lhùty od zamìøení po instalaci garážových vrat. Komponenty jsou kvalitní, s vysokou mechanickou odolností a to je hlavní pøedpoklad pro to, aby Vaše garážová vrata dlouho vydržela. Garážová vrata vyrobíme na míru, podle požadavku zákazníka a doporuèíme vhodný typ vrat pro Vaši konkrétní garáž. Na výbìr máme sekèní garážová vrata, rolovací garážová vrata, výsuvná, jedno i dvoukøídlová vrata a brány. Mùžeme Vám též nabídnout i další naše produkty jako jsou plastová okna a dveøe, hliníková okna a podobnì.

Rolovací garážová vrata

V tomto èlánku bychom se chtìli více zamìøit na rolovací garážová vrata. Dnes jsou stále více instalovaná sekèní vrata, ale v nìkterých pøípadech lze s výhodou použít rolovací garážová vrata. Pojïme si nìco více øíci o jejích výhodách, ale i nevýhodách. Hlavní výhodou oproti sekèním vratùm je možnost jejich montáže a to pøed otvor, za otvor a do otvoru. V pøípadì nedostatku místa mohou být jedinou rozumnou volbou. Box s lamelami mùže být umístìn i vnì, na fasádì. Rolovací vrata mají schované vodící lišty, které nebrání nijak výjezdu a lišta nijak neomezuje vjezd ani v dolní èásti garážových vrat. Úspora místa a maximální využití stávajících dispozic je tedy hlavní výhodou. Výhodou mùže být i možnost ovládání garážových vrat manuálnì klikou v pøípadì výpadku elektrického proudu. Hliníkové lamely mají výbornou odolnost vùdèi poèasí, ale jsou ze slabšího plechu oproti sekèním vratùm. Rolovací vrata mají sice kvalitní polyuretanovou pìnovou výplò, ale díky nepøerušenému tepelnému mostu mohou v zimì promrzat. Rolovací garážová vrata dodáváme samozøejmì pøesnì na míru stavebního otvoru. Více podrobností c èlánku rolovac i garážová vrata.

Sekèní garážová vrata

Sekèní garážová vrata se skládají ze sendvièových panelù. Panely, do sebe musí pøesnì zapadají patentovanými zámky. Robustní konstrukcí jsou pøedurèeny k dlouhé a bezproblémové životnosti. Panely sekèních vrat jsou 40mm silné, jsou vždy zateplené a v zimì nemají tendenci zamrzat. Sekèní garážová vrata mají mnoho bezpeènostními prvkù, zabraòující poškození vrat, nebo zranìní uživatele. Sekèní vrata mají stejné komponenty jako sekèní prùmyslová vrata, takže jsou tím dimenzována pro vysoké provozní zatížení. Jejich pøedností je ohromná paleta dekorù, barev a struktur. Panely z ocelového plechu a vnitøní polyuretanovou izolaci mají pøerušený tepelný most a díky tomu výborné tepelnì-izolaèní vlastnosti. Více na: Sekèní garážová vrata .

Pro ucelenou nabídku našich produktù a ceník garážových vrat navštivte prosím náš web Eurowin.

Hodnocení článku

   (0.00 / 0)

Diskuze k článku

 
Jméno nebo přezdívka *
Email
Zpráva *
Opiště text z obrázku * Před odesláním formuláře prosím opište text z obrázku
 

Nenašli jste, co potřebujete?

Máte nápad, připomínku nebo vzkaz? Napište nám! Rádi Vám odpovíme.

!!!

Novinky na email