Reklamační řád

REKLAMACE

Prodávající a kupující spolu uzavírají kupní smlouvu. Vzhledem k platné právní úpravě rozlišujeme kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem, tj. osobou, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání, a s osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Záruční lhůta běží od okamžiku převzetí zboží a činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, v případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Na žádost kupující je prodávající povinen vystavit záruční list, pro případnou reklamaci však postačuje předložit prodávajícímu doklad o zakoupení věci (fakturu)

Kupující je povinen při převzetí věci překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, tj. počet balíku, neporušenost zabalení a případně poškozenou nebo neúplnou zásilku odmítnout a učinit o tomto odmítnutí písemný záznam.

Odpovědnost za vady je nutno uplatnit ihned po jejich vzniku.

Kupující, pokud uzavírá s prodávajícím spotřebitelskou smlouvu prostředky komunikace na dálku, má možnost do 14 dnů od převzetí zásilky od ní bez udání důvodu odstoupit, blíže viz podmínky prodeje a obchodní podmínky Marbol.cz.

 

Prodávající poskytuje v souladu s platnými právními normami:

- Šestiměsíční lhůtu odpovědnosti za shodu s kupní smlouvu, tj. za to, že předmět kupní smlouvy má jakost a užitné vlastnosti smlouvu požadované a prodávajícím popisované.

- Dvaceti čtyř měsíční lhůtu odpovědnosti za vady prodané věci, tato záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo opotřebením.

Záruka se uplatňuje buď s vyžádaným záručním listem nebo s kopií dokladu o koupi, tj. daňového dokladu, faktury.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na běžné opotřebení. Nárok na uplatnění odpovědnost za vady zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení do provozu v rozporu s pokyny k užívání zboží. Nelze uplatnit odpovědnost za vady vzniklé nesprávným skladováním.

Za vady vzniklé vinou přepravce odpovídá přepravní firma.

Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v zákonného třiceti denní lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na změně délky lhůty.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

 

Marbol.cz - Prodej a výroba značících prostředků a techniky. Nabízíme ohraničovací pásky, výstražné pásky, lepicí pásky, dopravní značení,dopravní kužely, reflexní spreje, plastové zábrany, plastové stojany, bezpečnostní ploty, stavební ploty, parkovací sloupky, ochranné ploty, kovové zábrany, krycí ochranné sítě, krycí plachty, výstražné samolepicí pásky, vymezovací pásky.

Nenašli jste, co potřebujete?

Máte nápad, připomínku nebo vzkaz? Napište nám! Rádi Vám odpovíme.

!!!

Novinky na email