Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající a kupují spolu uzavírají svobodně a vážně okamžikem potvrzení objednávky kupní smlouvu v souladu s právním řádem České republiky, a to podle:

 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále NOZ), s o ohledem na ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, pokud se jedná o smlouvu uzavřenou spotřebitelem.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Smlouva je v souladu s výše uvedenými zákony uzavřena v souladu s § 1099 NOZ okamžikem potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupní smlouvu lze uzavřít prostřednictvím internetového obchodu, elektronickou poštou, faxem, telefonicky nebo poštou.

Řádně uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě oboustranné dohody nebo ze zákonem stanovených důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

 

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy jsou položky výslovně uvedené v potvrzené objednávce podané na základě nabídky prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat řádně a včas:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- zboží vyhovující platným právním normám

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez závad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. V případě, že takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující při převzetí věci o rozporu s kupní smlouvu věděl nebo rozpor sám způsobil. Za rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. CENA ZBOŽÍ

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny na webových stránkách bez DPH. Cena platná v době závazné objednávky kupujícím a potvrzená prodávajícím je závazná i v případě, že dojde k následnému navýšení cen na základě aktualizace ceníku.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude dodáno v souladu s kupní smlouvou určeným způsobem. Kupující na základě nabídky prodávajícího má možnost zvolit způsob dodání.

Zboží je předáno okamžikem, kdy prodávající předá zboží první dopravci k přepravě. Je-li zboží zasíláno spotřebiteli, je okamžikem dodání okamžik, kdy kupujícímu předá zboží přepravce.

Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím věci nebo placením kupní ceny, má prodávající povinnost k uchování věci a zároveň mu vzniká právo věc zadržovat, dokud nebudou uhrazeny účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci protistranou.

 

5. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- cena zboží se výrazným způsobem změnila, případně byla v nabídce prokazatelně a neúmyslně uvedena chybná cena

V případě, že kupující již částečně nebo zcela zboží uhradil a prodávající po oboustranné dohodě od kupní smlouvy odstoupí, se prodávající zavazuje vrátit zaplacenou částku do 10 pracovních dnů na bankovní účet určený kupujícím.

Na bonusy a dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, jejich režim vychází z principů darovací smlouvy dle příslušných ustanovení platného právního řádu ČR.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy

- na základě oboustranné dohody

- v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud se jedná o spotřebitelskou smlouvu uzavřenou prostředky komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy14 dnů od převzetí zboží. Tuto skutečnost musí kupující oznámit ihned prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo telefonu s uvedením základních informací o objednávce (číslo objednávky, datum,) a čísla účtu, na který mu bude v souladu se zákonem nejpozději do 30 dnů vrácená zaplacená finanční částka, pokud bude zboží řádně vráceno nepoužité a nepoškozené a pokud se nejedná o některý z případů uvedených v § 1837 NOZ.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající se zavazuje uchovávat osobní údaje kupujícího v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb a zabezpečit je proti zneužití. Dále se zavazuje, že je neposkytne třetí osobě s výjimkou nezbytných údajů sdělených externím přepravcům.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající garantuje odpovědnost za vady vzniklé v zákonné dvaceti čtyř měsíční záruční době, pokud tyto vady nevznikly v důsledku nesprávného užívání, nerespektování pokynů výrobce a distributora nebo očekávatelného opotřebení. Záruční list vydá prodávající na žádost kupujícího, v ostatních případech postačuje namísto záručního listu pro případnou reklamaci předložit doklad o zaplacení věci, tj. fakturu.

 Tyto obchodní podmínky platí okamžikem uzavření kupní smlouvy, jak bylo vymezeno výše, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014Menu eshopu

 • Bezpečnostní tabulky 
 • BOZP pro firmy
 • Dopravní kužely a mobilní zábrany
 • Dopravní značení
 • Lékarničky a výbava lékarniček
 • Městský mobiliář
 • Podlahové značení a protiskluzové pásky
 • Požární ochrana
 • Průmyslové pásky a Reflexní pásky
 • Značkovací spreje SOPPEC
 • Bezpečnostní žluto černé prvky do skladu 
 • Značení budov vstupů a prostorů

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

MARBOL.cz
Petřvaldská 1046
739 34 Šenov

IČO: 706 32 880
 
e-mail: info@marbol.cz

Mobil: 737 760 186
Fax: 596 890 436