Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

REKLAMACE

Prodávající a kupující spolu uzavírají kupní smlouvu. Vzhledem k platné právní úpravě rozlišujeme kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem, tj. osobou, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání, a s osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Práva z vadného plnění

Pokud věc nemá při převzetí stanovené vlastnosti, tím se rozumí nedostatek množství, jakosti, provedení, nebo jiné vady, vznikají kupujícímu práva z vadného plnění.

 

 • případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodání nové věci bez vady, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen informovat prodávajícího o podstatném porušení smlouvy bezodkladně a informovat ho o volbě svého práva z vadného plnění.
 • v případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Kupující je povinen při převzetí věci překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, tj. počet balíku, neporušenost zabalení a případně poškozenou nebo neúplnou zásilku odmítnout a učinit o tomto odmítnutí písemný záznam.

 

Právo z vadného plnění se promlčuje, pokud kupující neuplatní vadu věci u prodávající bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit.  Další informace k práva z vadného plnění viz NOZ § 2099 a n.

 

Záruka za jakost

Prodávající se zaručuje, že předmět kupní smlouvy bude způsobilý k běžnému použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 12 měsíců. Tato lhůta běží od okamžiku převzetí zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit záruční list, pro případnou reklamaci však postačuje předložit prodávajícímu doklad o zakoupení věci (fakturu)

Kupující je povinen při převzetí věci překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, tj. počet balíku, neporušenost zabalení a případně poškozenou nebo neúplnou zásilku odmítnout a učinit o tomto odmítnutí písemný záznam.

Kupující, pokud uzavírá s prodávajícím spotřebitelskou smlouvu prostředky komunikace na dálku, má možnost do 14 dnů od převzetí zásilky od ní bez udání důvodu odstoupit, blíže viz podmínky prodeje a obchodní podmínky Marbol.cz.

 

Prodávající poskytuje v souladu s platnými právními normami:

- Šestiměsíční lhůtu práva z vadného plnění, tj. za to, že předmět kupní smlouvy má jakost a užitné vlastnosti smlouvu požadované a prodávajícím popisované.

- Dvanáctiměsíční lhůtu záruky za jakost prodané věci, tato záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo opotřebením.

Záruka se uplatňuje buď s vyžádaným záručním listem nebo s kopií dokladu o koupi, tj. daňového dokladu, faktury.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na běžné opotřebení. Nárok na uplatnění odpovědnost za vady zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení do provozu v rozporu s pokyny k užívání zboží. Nelze uplatnit odpovědnost za vady vzniklé nesprávným skladováním.

Za vady vzniklé vinou přepravce odpovídá přepravní firma.

Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v zákonného třiceti denní lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na změně délky lhůty.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.Menu eshopu

 • Bezpečnostní tabulky 
 • BOZP pro firmy
 • Dopravní kužely a mobilní zábrany
 • Dopravní značení
 • Lékarničky a výbava lékarniček
 • Městský mobiliář
 • Podlahové značení a protiskluzové pásky
 • Požární ochrana
 • Průmyslové pásky a Reflexní pásky
 • Značkovací spreje SOPPEC
 • Bezpečnostní žluto černé prvky do skladu 
 • Značení budov vstupů a prostorů

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

MARBOL.cz
Petřvaldská 1046
739 34 Šenov

IČO: 706 32 880
 
e-mail: info@marbol.cz

Mobil: 737 760 186
Fax: 596 890 436